โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู

วันที่ 25มิถุนายน 2564 เวลา10.00น. สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก จัดประชุม โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู โดยเชิญคณะกรรมการ5ฝ่ายคือ ผอ. สกสค/ผู้แทนธนาคารออมสิน/ ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก/ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดตาก/ผู้แทนลูกหนี้ข้าราชการครูและบำนาญ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก ประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครูทั้งระบบ

205873669_4028147657221314_6434397377475053575_n