โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน

จิตอาสา_๒๑๐๗๑๖_2 จิตอาสา_๒๑๐๗๑๖_4_0 จิตอาสา_๒๑๐๗๑๖_7

วันที่16 กรกฎาคม2564 สำนักงาน สกสค จังหวัดตาก จัดโครงการจิตอาสา ร่วมกับ โรงเรียนอนุบาลตาก จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนอนุบาลตาก อ.เมืองตาก