แจ้งเปลี่ยนแบบสมัคร ช.พ.ค./ ช.พ.ส.

3

⚠️แจ้งเปลี่ยนแบบสมัคร ชพค./ชพส. ตามระเบียบฯ พ.ศ. 2561 และประกาศหลักเกณฑ์ฯ
⚠️ชพค.-http://www.otep-cpks.go.th/…/2…/05/%E0%B8%8C%E0%B8%84.-1.pdf
⚠️ชพส.-http://www.otep-cpks.go.th/…/2…/05/%E0%B8%8C%E0%B8%AA.-1.pdf