สารสัมพันธ์มูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษา


สารสัมพันธ์มูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากก่อเหตุร้าย เพื ่อสร้างกำลังใจแก่ครูและบุคลาการศึกษาในพื้นที่เสี่ยงภัย