มอบทุน ทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2561

ทุนทวี

นายกำจร วงศ์จันทรวิรัช ผู้อำนวยการสกสค.จังหวัดตาก มอบทุนทวี บุณยเกตุ ประจำปี พ.ศ.2561  แก่ นางสาวอรปรียา   แซ่ว่าง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา ในวันที่ 28 มกราคม 2562 ณ สำนักงานสกสค.จังหวัดตาก