ซักซ่อมความเข้าใจการดำเนินการโครงการสวัสดิการเงินกู้ ฯ

ออมสินช.มออมสินชม.

นายกำจร  วงศ์จันทรวิรัช ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดตาก และ นายอุทัย ใจวงษา   นักจัดการงานทั่วไป  ร่วมประชุมซักซ่อมความเข้าใจการดำเนินการโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. / ช.พ.ส. และการประกันภัย ร่วมกับธนาคารออมสินและบริษัททิพยประกันภัย  เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม ฟูราม่า จังหวัดเชียงใหม่