การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ดาวน์โหลด (1)

เนื่องในโอกาสมหามงคลเส็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
ในปี ๒๕๕๙ เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา รัฐบาลจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติฯให้ยิ่งใหญ่ ๒ งาน คือ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
มหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อพระราชพิธี ชื่อการจัดงาน
และกำหนดระยะเวลาการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ
๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เสนอ ดังนี้
1.1 ชื่อการจัดงานว่า “การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี”
1.2 ชื่อการจัดงานภาษาอังกฤษว่า “The Seventieth Anniversary Celebrations of His Majesty’s
Accession to the Throne”
1.3 กำหนดระยะเวลาการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙- ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐