สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จัดการอบรมหลักสูตรการอบรมออนไลน์ “สร้างวินัยทางการเงิน สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

PNdgaJAvSy_1614224387

(ลงทะเบียนที่) http://www.otep.go.th/?p=otep-page&id=3722