ประชุมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด 16 จังหวัดภาคเหนือ

jya3q0C0Je_1515663217 PlfXGf5Kve_1515663216

เมื่อวันที่ มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม cvc. place วิทยาลัยอาชีวะศึกษาเชียงราย จังหวัดเชียงราย นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานการประชุมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด 16 จังหวัดภาคเหนือ พร้อมด้วยรองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ทั้ง ท่าน นายเอกศักดิ์ คงตระกูล นายวัชรินทร์ จำปี และนายสำเริง กุจิรพันธ์ เพื่อมอบนโยบาย และรับฟังความคิดเห็น อีกทั้งข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของสำนักงาน สกสค. จังหวัดในภาคเหนือ เพื่อนำมากำหนดเป็นนโยบาย และแนวทางในการบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน โดยมี ดร.วสันต์ นาวเหนียว ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด 16 จังหวัดภาคเหนือ และพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน